Du er her

UTDATERT: Retningslinjer for rittstøtte og satsningsgruppe i SK Ryes barne- og ungdomsgruppe

 

SK Rye B&U har tilrettelagt for at de rytterne som ønsker å satse og oppnå resultater innen sin gren i aldersgruppen 15/16, junior og senior skal få et godt og profesjonelt tilbud. Det er nå opprettet en egen satsningsgruppe og innen for denne gruppen er det også etablert en egen elitegruppe. Dette er et stort løft for SK Rye B&U både økonomisk og ressursmessig gjennom flere trenere, flere ressurspersoner, treningsleire og mer utstyr.
 
Hensikt
Vår målsetning er at SK Rye B&U skal være den foretrukne sykkelklubb i Oslo-området, og skal i tillegg til et godt breddetilbud også kunne hevde seg i Norgestoppen innen de nevnte aldersgrupper.
 
Goder, forpliktelser og differensiering
Støtte til ritt og enkelte andre goder er tilgjengelig for alle. Andre goder er avgrenset til satsningsgruppen, men her kan alle søke om opptak, og vi legger vel så stor vekt på innsats som på resultater. Nedenfor følger en kort oppsummering av goder og forpliktelser.
 
Alle i satsningsgruppa får etter styrebehandlingen tilsendt oversikt over hvilke goder de får som deltagere i satsningsgruppa. Det kan være avvik fra det som er skrevet nedenfor da økonomi, antall søkere og alderssammensetning kan avgjøre utfallet.
 
Vi deler inn etter følgende tre kategorier:
•             M/K 15-16
•             Junior/U23
•             Junior/U23 som har bemerket seg særskilt
 
Det vil si at vi nå i hovedsak deler inn etter alder i forhold til de alderstrinnendene som er i konkurranser. Dette fordi det er forskjell på behovene i aldersgruppene da både type, lengde og geografisk hvor konkurranser avholdes, er forskjellige. Ellers har vi bevisst lagt opp til at alle skal få de samme tilbud og muligheter innen personlig utvikling med hensyn til oppfølging, trening og treningssamlinger.
 
Ved valg av hvem som får noe ekstra og er i kategorien "Junior/U23 som har bemerket seg særlig", har styret i BU valgt å legge listen relativt høyt både med hensyn til resultater, hvor mye og hvor systematisk man har trent det siste året, samt hvilke ambisjoner man har for rittdeltagelse for neste sesong.
 
ALLE
Tilskudd til startkontingent, reise og overnatting på ungdomsleker (UL) og ungdomsmesterskap (UM). Satser nedenfor.
 
 
MK 15-16 - ALLE
a)  Tilskudd til startkontingent for opp til kr. 500,- for sesongen 2011 – gjelder utvalgte ranking ritt/NC ritt (max 5) og UM.
b)  Tilskudd til reise og overnatting for opp til kr. 2.000,- for sesongen 2011 – gjelder til utvalgte rankingritt/NC ritt(max 5) og UM. For mer info om satser, se nedenfor
c)  Refusjon av Rye tøy for inntil kr. 500 ved gjennomføring av minimum 3 ranking- eller NC ritt.
d)  Maxim produkter etter behov blir gitt ut under ritt.Personlig oppfølging av trener
 
MK 15-16 - SATSNINGSGRUPPE
e)  Personlig oppfølging av trener
f)  Tilskudd til treningssamling i utlandet for opp til kr. 1.500,-.
g)  Spinn – klespakke og 50 % på ny sykkel (merket Vipera) ved bestilling før 20/11-2010
 
 
Junior og eldre - ALLE
a)  Tilskudd til startkontingent for opp til kr. 2.000,- for sesongen 2011 – gjelder kun NC ritt ( max 5) og NM
b)  Tilskudd til reise og overnatting for opp til kr. 3.000,- for sesongen 2011 – gjelder kun for NC ritt (max 5) og NM. For mer info om satser, se nedenfor
 
Junior og eldre - satsningsgruppe
c)  Personlig oppfølging av trener
d)  Tilskudd til treningssamling i utlandet for opp til kr. 1.500,-.
e)  Ryetøy for 500 kr
f)   Spinn – klespakke og 50 % på ny sykkel (merket Vipera) ved bestilling før 20/11-2010
g)  Maxim produktpakke
 
Junior og eldre som har utmerket seg spesielt har fått 3000 i tilskudd til treningssamling i utlandet. Tilskuddet er i utgangspunktet knyttet til Ryes fellestur, men utøvere som skal på annen organisert samling kan unntaksvis bruke støtten til dette. Det må søkes via oppmann.
 

Det er også mulighet for tilskudd til reise/opphold ved konkurranser i utland. Behandles pr. gang, og søkes gjennom egen oppmann.
 

Kjøregodtgjørelse og overnatting

Kjøregodtgjørelse gis bare hvis det er to eller flere Ryeryttere i samme bil og hvis kjøring t/r Oslo-rittsted inkl servicekjøring overstiger 200 km. Sats for kjøring til og fra og servicebil under ritt er 1,50 kr/km. Kjøring med Ryehenger refunderes selv om ikke grensen på 200 km overstiges. Det refunderes da 2,00 kr/km inkl henger. 

Overnatting støttes med 200 kr/døgn pr rytter. Sjåfør får dekket overnatting etter samme sats hvis det er minimum to utøvere i bilen.  

Søknad om refusjon sendes inn etter sesongslutt. Rye sender ut eget skjema i forkant. 

 
Kriterier for deltagelse i satsnings- og elitegruppa
·         Være mellom 15 og 23 år
·         Betalt medlemskap, treningsavgift og lisens
·         Tilfredsstille og undertegne kravene i egenerklæringen (se vedlegg)
·         Villig til å jobbe målbevisst og legge ned ekstra innsats for å bli en bedre syklist

 
Tilleggskriterier for deltagelse i elitegruppa
Sportslige resultater er det viktigste kriteriet, men i tillegg vil vi legge vekt på:
·         Resultatutvikling (blitt bedre)
·         Bidrag til utvikling av klubben, for eksempel som trener
Ved vurdering av sportslige resultater vil rittene bli prioritert i følgende rekkefølge:  Internasjonale mesterskap, NM/UM, Norges cup og deretter rankingritt med fallende kategori.

 
Evaluering, søknad og opptak i gruppene
I september måned vil styret i SK Rye B&U ta en evaluering av satsningsryttere og eliteryttere for inneværende sesong. Søknad og opptak for neste sesong vil skje i løpet av oktober hvert år.  
Satsningsgruppen vil i utgangspunktet være åpen for alle som tilfredsstiller kriteriene. Vi tar imidlertid forbehold om at vi har tilstrekkelig med kompetente trenere som kan gi personlig oppfølging.
Antall ryttere i elitegruppen er avhengig av hvor mange sykler vi får forhandlet frem til redusert pris og klubbens økonomi.
Siden elitegruppen kan bestå av både gutter og jenter fra både utfor-, terreng- og landeveissykling vil det bli en utfordring å vurdere ryttere opp mot hverandre. Her vil imidlertid styret etter beste evne forsøke å vurdere de ulike prestasjonene opp mot hverandre.

 

 

Egenerklæring for satsnings- og eliteryttere i SK Rye BU
Rytteren er innforstått med hva som kreves for å være med i satsningsgruppa i SK Rye BU og vil følge opp de punkter som er beskrevet nedenfor.
Brudd vil kunne medføre at jeg mister muligheten til å være satsnings- eller eliterytter.
·         Holdninger – opptre med god sportsånd og være bevisst at jeg er et forbilde for yngre utøvere
·         Følge oppsatte treningsplaner, skrive treningsdagbok og sende rapport til trener som avtalt
·         Delta på ritt som er prioritert av SK Rye BU
·         Delta på de treningssamlinger som er tilrettelagt for satsningsrytterne
·         Delta på minimum 1 fellestrening pr. uke
·         Møte opp på SK Rye BU’s arrangementer, herunder vår- og høstmøte samt relevante
            klubbmesterskap
·         Forfall på ritt, treninger, treningssamlinger og arrangementer skal meldes trener skriftlig
            og i god tid på sms eller e-post
·         Markedsføre SK Rye ved å benytte drakt og andre Rye-effekter i pressomtale og i andre
            sammenhenger der klubben kan få publisitet
·         Benytte bekledning fra våre sponsorer innenfor gjeldende regelverk
·         Mine foreldre/foresatte forplikter seg til å bidra aktivt med kjøring, service og andre 
           oppgaver i forbindelse med ritt og andre arrangementer

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese