Du er her

Politiattest

Krav om politiattest i Sportsklubben Rye

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med tviklingshemming. 

Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
 
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.
 
I Sportsklubben Rye blir ordningen håndtert på følgende måte: 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for: 
• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede 
• Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
 
Sportsklubben Ryes styre ved leder av barne- og ungdomsgruppa er ansvarlig for ordningen med politiattester. Oppgaven med å følge opp at trenere og tillitsvalgte til enhver tid har gyldig politiattest ligger hos: 
 
Barne- og ungdomsgruppa ved treneransvarlig: Arnt Yngvar Sandbu
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 
Innhenting på en-to-tre og vel så det: 
1: Trener/tillitsvalgt søker om politiattest på dette skjemaet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2934.pdf. Skriv ut skjemaet, undertegn, skann, og sende til treneransvarlig sammen med kopi av legitimasjon.
2: Treneransvarlig legger til en formålsbekreftelse (https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2777.pdf) og sender søknaden til politiet.
3: Politiet sender attesten som ordinær post til Trener/tillitsvalgt. Den sendes ikke til idrettslaget. 
4: Trener/tillitsvalgt viser frem sin politiattest til leder av barne- og ungdomsgruppa (BU). SK Rye lagrer ikke attesten. 
5: Leder av BU sender beskjed pr epost til treneransvarlig om at gyldig politiattest er fremvist, og hvor lenge den er gyldig.
6: Treneransvarlig oppdaterer oversikt over trenere og tillitsvalgte som har politiattest og hvor lenge attesten er gyldig.
 
Trener/tillitsvalgt som ikke har fremvist en politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
Her finner du ytterligere opplysninger om ordningen: Søknad om politiattest
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Sportsklubben Rye
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese