Du er her

Syklister i kjørebanen

Kjære klubbmedlem.
 
Jeg har fått tilgang til kommentarer som er sendt inn til en lokalavis i Oslo etter at de hadde publisert en artikkel om sykling i Maridalen. Et par av kommentarene faller ikke akkurat heldig ut for Ryes del. Vi beskyldes for å sykle 7-8 i bredden uten hensyn til annen trafikk. Det mer enn antydes at uartig kroppsspråk fra ryesyklister tas i bruk når billister tuter for å komme forbi.

Jeg er helt sikker på at dette kun forekommer unntaksvis. Det gjengse medlem av Sk Rye vet at vi må opptre smidig og hensynsfullt i trafikkken. Ved å respektere trafikkreglene oppnår vi anerkjennelse og respekt fra andre i trafikken. Mer enn to i bredden hindrer biler i å komme forbi og har vel egentlig ingen annen hensikt enn å tilfredstille et intenst behov for samsnakking i en situasjon hvor dette er svært upassende.

Stridens kjerne er at det ikke står noe i trafikkreglene om hvor mange syklister som kan sykle ved siden av hverandre. Det er sjeldent klokt å stå på "retten" når den åpenbart fører til svært uheldige situasjoner som fører til misnøye og irritasjon fra det store flertall.

 

Jeg tar det for gitt at medlemmer av Sk Rye er opptatt av å skape et godt rykte for klubben. For oss som sykler gjøres det best ved hensynsfull, smidig og høflig framferd i trafikken og i marka. Meg bekjent er det ingen i klubben som er kvalifisert til å bryte trafikkregler eller opptre arrogant eller hensynsløst.

Skulle noen føle seg støtt, er jeg mer enn villig til å lytte.

Med håp om at vi alle kan bidra til å gi klubben vår et godt rykte.
Lars Åge Hjelseth
Leder Sk Rye
 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Willy Hugo Nordness bilde

Det må jeg si, 7-8 ryttere i bredden vil vel si det samme som minst 4 meter total bredde, Maridalen har stort sett 6.5 meters veibredde!

 

http://www.nab.no/nyheter/sk-rye-leder-ber-medlemmer-vise-hensyn-1.6297261

~Fuji~

Erik Sandness bilde

Nei vedkommende har nok strengt tatt ganget det faktisket tallet med både to og tre her... Men det viktigste er å fatte poenget. Nemlig at man behøver ikke å ligge flere i bredden enn det som er nødvendig. Er man tre stykker på tur, så ligger man på en rekke etter hverandre, framfor å ta opp hele medgående kjørefelt.

Espen Fossheims bilde

...så hører det nok med til sjeldenhetene at noen gruppe syklister opptrer mer enn to/tre i bredden. Jeg synes syklistene tar mange hensyn gitt den forutsetning at de er likeverdige trafikkanter med samme rettigheter og plikter som de som ferdes med motoriserte kjøretøy. Maridalen er et treningsområde for Oslos beboere. Det er godt kjent at det er trangt om plassen mellom syklister, rulleski, folk til fots og andre mer eksotiske farkoster. De som ferdes der oppe bør derfor utvise ekstra hensyn til andre grupper - spesielt de som er mer saktegående enn en selv.

 

Jeg kan med god samvittighet si at jeg sjelden ser direkte ufin og provoserende handlinger fra mine kolleger i Rye. De reaksjoner jeg har sett har i all hovedsak vært på bakgrunn av farlige forbikjøringer og truende oppførsel. Nå skal de sies at det aller fleste bilister også oppfører seg som gode samfunnsborgere med hensynsfull adferd. Utfordringen ligger i at en liten gruppe utfører handlinger som kan være farlige for liv og helse og utviser liten forståelse for hvilken part de spiller i trafikkbildet. På tross av dette, mener jeg at vi som erfarene syklister ikke skal la oss provosere, men heller bruke vår erfaring til å unngå flere situasjoner enn strengt tatt nødvendig. Dvs. at vi kjører på en måte som forhindre andre trafikkanter i å begå uheldige handlinger i møte med oss. Vi bør ikke være til hindrer for andre trafikkanter og vi bør møte dem på en måte som vi ønsker å bli møtt selv. Trygg ferdsel innebærer at alle parter respekterer og tar hensyn til hverandre.

 

Jeg mener forøvrig at våre politkere må bære en del av ansvartet for at det ikke er bedre tilrettelagt for for at alle type trafikkanter kan ferdes trykt og forsvarlig uten unødig interessekonflikt.

/espen

Erik Øystein Johansens bilde

Nedenfor er et klipp fra en jurist, syklist, nestleder i Tromsø Sk og dommer (alt i en person). Han drøfter lovverket som angår syklister: Interessant lesing.

 
Syklister i kjørebanen. Hva sier gjeldende forskrifter?

Skrevet av Bjørnar Eirik Stokkan, nestleder i Tromsø Cykleklubb. Utdannet jurist og jobber som dommer.

Foranlediget av utallige små og større konfliktsituasjoner samt ukvemsytringer mellom veifarende bilister og syklister, har jeg sett nærmere på hvilke formelle regler som gjelder for syklistene når disse ferdes langs våre veier. Jeg er medlem og nestleder i Tromsø Cykleklubb, ved siden av å være jurist og dommer.

For det første må det slås fast at en sykkel er et kjøretøy i vegtrafikklovgivningens forstand. Dette følger klart av trafikkreglene. Syklisten er, når vedkommende sitter på sykkelen, kjørende, og skal forholde seg til reglene for disse. Syklist som leier sykkelen ved sin side, er derimot gående.

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangveg, jf. trafikkreglene § 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående. Det er syklisten som har valgretten i forhold til hvor en vil ferdes. Andre kjørende, herunder andre bilister, kan ikke kreve at syklister skal fravike kjøring i veibanen.

Et annet spørsmål som nok ofte er kilde til irritasjon blant bilister, er syklister som i treningssammenheng sykler to i bredden. Trafikkreglene inneholder ingen regler om dette. Reglene om forbikjøring får ikke anvendelse fordi disse bare gjelder der kjøretøyet krysser midtlinjen, og kjører i motsatt kjørebane. En syklist kan, som motorkjøretøy, foreta forbikjøringer hvis forholdene tillater det, og under samme regler for aktsom kjøring som øvrige kjøretøy.

Trafikkreglene er svært detaljerte, og fravær av regulering av dette spørsmålet tilsier at det ikke som utgangspunkt er forbudt å sykle to i bredden. Det er gitt en egen forskrift om konkurransekjøring, herunder sykkelritt, på veg åpen for alminnelig ferdsel. I forskriften gis politiet kompetanse til å fravike deler av trafikkreglene til fordel for avvikling av slike ritt. Av forskriften § 3 om særregler for sykkelritt, følger det at fellesstart (gruppesykling i felt) og andre måter å sykle på med mer enn to i bredden, bare kan gjøres når politiet har gitt tillatelse til avvikling av slikt ritt. Det betyr at dersom en vil sykle mer enn to i bredden, må det gis særskilt tillatelse fra politiet. Sykling med inntil to i bredden, krever ikke slik tillatelse, og er altså tillatt. Jeg har forelagt dette som spørsmål til Politimesteren i Troms, Truls Fyhn, som bekrefter at reglene er slik å forstå. Det betyr at syklister under treningssykling kan velge å sykle to i bredden mens de kjører såkalt kjedekjøring eller lagtempo. Reglene om aktsom ferdsel gjelder naturligvis fortsatt, og dersom forholdene tilsier det (smal veibane eller mye trafikk), bør syklistene plassere seg på en slik måte at de er til minst mulig hinder for den øvrige trafikk.

Tromsø Cykleklubb tilstreber gjennom holdningsskaping og opplæring av sine medlemmer, å skape trygge og gode forhold i trafikken. Under trening venter vi normalt til vi er ute av de mest trafikkerte områder før vi går over til formasjoner med to i bredden, og vi avslutter formasjonskjøringen på vei hjem når forholdene tilsier det. Bilistene må finne seg i at de blir hindret av syklister i grupper og formasjoner som nevnt, likesom de må finne seg i å bli hindret av saktekjørende traktorer, mopeder eller store kjøretøy som trailere og annet. Syklistens plass er først og fremst i kjørebanen. Syklisten har plikt til å kjøre der dersom farten er over tilnærmet normal gangfart. Bilister som "huter" syklisten over i gang/sykkelsti, krever i realiteten at syklisten skal begå brudd på trafikkreglene.

 

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Ikke alltid løsningen er å være i sykkelfeltet heller: http://www.youtube.com/watch?v=bzE-IMaegzQ

Forørig kan det vises til den opprinnelige saken i Nordre Aker Budstikke; http://www.nab.no/nyheter/kan-ikke-nekte-syklistene-dette-1.6290444 Her kan man se et felt med 8-9 syklister som er to i bredden med bildetekst "denne gjengen sykler 8 – 9 i bredden." Er det feil begrepsbruk som skaper diskusjonen her?