Du er her

Vil du måle din aerobe utholdenhet med en VO2-test og laktatprofiltest?

Inger Heiberg Woxholtts bilde

SK Rye har mottatt henvendelser om testing, så klubben har nå utarbeidet tilbud fra Magnat Center på Skøyen. Det er viktig å merke seg at dette kun er et tilbud og at det selvsagt er helt frivillig å benytte seg av dette.
Dato er ikke fastsatt, dette er heller ikke en bindende påmelding, men ved å fylle ut påmeldingsskjemaet øverst på denne siden  melder du deg bare som interessert, og vil få mer informasjon straks det foreligger.

Magnat treningssenter tilbyr oss testing til gruppepris. Jo flere som tester, jo større rabatt. Eksakt pris kommer når vi vet hvor mange vi blir.

Måling av maksimalt oksygenopptak og aerob kapasitet i form av VO2-maks-testing er ansett som en av de beste indikatorene på en persons utholdenhet og kondisjon. Sammen med en laktatprofiltest og en makspulstest får du en omfattende vurdering av din aerobe utholdenhet.

Denne testen vil alle som utøver kondisjonsidretter ha stor nytte av, det vil si alle i klubben.

Magnats testlabb er utstyrt med det beste utstyret, og bruker Jaeger Oxycon Pro for å måle oksygenopptaket. Dette er det beste av Vo2-utstyr på markedet og viser høyest pålitelighet og validitet. Dette er det samme oppsettet som Olympiatoppen, NIH, NTNU benytter seg av.

Sykkelen er en Keiser M3, en meget stillegående spinningsykkel med wattmåler og SPD-pedaler, sykkelen bruker magnetisme for å skape motstand.

Hvorfor bør du teste deg?

VO2-maks er definert som maksimalt oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk anstrengelse. VO2-maks testing brukes som et mål på en persons aerobe kapasitet (utholdenhet, kondisjon).

Test av laktatpofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

Vi benytter en Lactate Pro 2 analysator for vurdering av blodlaktat. Dette har vist seg å være den mest pålitelige laktatmåleren, og den måleren som har vist størst pålitelighet og validitet i forskningssammenheng.

Før testen

Du vil få best utbytte av testen dersom du stiller forberedt og uthvilt.
Den aktive må stille forberedt og fullt restituert på testdagen. Det betyr ingen trening tidligere på testdagen, og kun lett trening dagen før.

Ved gjentatt testing bør du fra gang til gang stille i så likt utstyr som mulig. Pass også på å legge inn nok tid etter et måltid før testingen begynner.

Du må ha spist og drukket godt samme dag som du skal teste, men senest 60 minutter før en test.
Du må stille i treningsklær og være ferdig oppvarmet til teststart.

Les om testingen på Magnats hjemmeside her.

Mer om VO2-maks og aerob ytelse

V02-maks måles i milliliter oksygen per kilo kroppsvekt per minutt. En gjennomsnittlig utrent mann vil normalt ha en VO2-maks verdi, eller kondisjonstall, på 44 ml/kg/min. Tilsvarende for kvinner er 35 ml/kg/min.

Kondisjonstallet er direkte knyttet til testpersonens prestasjonsevne, ytelse og utholdenhet i forbindelse med aerobe aktiviteter.
Innen ulike former for utholdenhetsidrett hvor maksimalt oksygenopptak er en viktig komponent i  forhold til optimal ytelse, som for eksempel sykling, roing, langrenn, svømming og langdistanseløp, har eliteutøverne vanligvis en svært høy VO2-maks verdi. For eksempel hadde Bjørn Dæhlie en VO2-maks verdi på 96 ml/kg/min da han var på topp. Dette var på den tiden høyeste registrerte målingen noensinne.

I hvor stor grad kan man påvirke sitt maksimale oksygenopptak?

VO2-maks kan forbedres gjennom kondisjonstrening og aerobe treningsaktiviteter selv om graden av trenbarhet kan varierer mye mellom individer.
Optimalisert kondisjonstrening kan gi en dobling av VO2-max hos enkelte individer mens andre ikke vil oppnå noen nevneverdig forbedring overhodet uansett treningsmengde. Noe som antyder at maksimal aerob kapasitet er knyttet til en betydelig genetisk komponent. VO2-max vil av naturlige årsaker synke i takt med økende alder.

Hvorfor måler man VO2-maks?

Måling av maksimalt oksygenopptak i forbindelse med utholdenhetsidrett kan brukes som en indikator for å forutsi idrettsprestasjoner eller for å måle en utøvers treningsprogresjon.
Testen kan også brukes som en indikator i forhold til generell kardiovaskulær helse. Optimalt oksygenopptak og generelt god kondisjon er viktig i forhold til forebygging av hjerte og karsykdommer.

Maksimalt oksygenopptak og aerob kapasitet

Når aerob treningsintensitet øker vil cellenes oksygenforbruk øke proporsjonalt, men man vil til slutt nå et punkt hvor oksygenopptaket ikke lenger klarer å holde følge med den økende intensiteten.
Dette innebærer at kroppen ikke lenger klarer å levere tilstrekkelige mengder oksygen til cellene og oksygenopptaket flater ut til tross for økende intensitet. Når dette inntreffer har har man per definisjon nådd sin maksimale aerobe kapasitet. Det nøyaktige punktet der oksygenopptaket flater ut defineres som testpersonens VO2-maks eller maksimale aerobe kapasitet.

Hvordan måles V02-maks i praksis?

Nøyaktig måling av VO2-maks innebærer at testpersonen gjennomgår en fysisk anstrengelse av tilstrekkelig varighet og intensitet til at det oppnåes maksimal utnyttelse av kroppens aerobiske energisystem.

I praksis innebærer dette normalt en gradert kondisjonstest, enten på tredemølle eller i vårt tilfelle på ergometersykkel, hvor treningsintensiteten gradvis økes samtidig som man måler konsentrasjonen av henholdsvis oksygen og karbondioksid i luften som inhaleres og utåndes av testpersonen. VO2 maks oppnåes når registrert oksygenforbruk flater ut til tross for en økning i arbeidsmengde og intensitet.

Kan VO2 maks brukes til å forutsi idrettsprestasjoner?

Måling av maksimalt oksygenopptak og aerob kapasitet i form av VO2-maks testing er generelt ansett som en av de beste indikatorene på en persons utholdenhet og kondisjon.

Dette betyr likevel ikke at en VO2-maks kondisjonstest nødvendigvis gir noe spesifikt grunnlag for å forutsi en utøvers prestasjoner i forbindelse med konkurranser innen utholdenhetsidretter som langrenn eller langdistanseløp.  Det er ikke alltid gitt at det er utøveren som er registrert med det høyeste maksimale oksygenopptaket i forbindelse med VO2-maks testing som nødvendigvis kommer først i mål.

Aerobt potensiale

VO2-maks er kun nyttig som en indikator og det eksisterer en lang rekke andre faktorer som kan ha stor betydning for en idrettsutøvers maksimale ytelse og prestasjonsevne i konkurransesammenheng.
Blant annet er hastigheten idrettsutøveren  holder når grensen for maksimalt oksygenopptak inntreffer og utøverens laktatterskel svært viktige faktorer i forhold til prestasjonsevne i konkurransesammenheng og kan ha langt større betydning enn VO2-max verdien isolert sett. Det er derfor mer korrekt å anse VO2-maks som en idrettsutøvers maksimale aerobe potensiale.

Nedre aldersgrense for testing av VO2 maks er 16 år.


Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen