Du er her

Sportsklubben Rye mot 2026, strategiplan 2021-2026

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Hovedstyret har oppdatert klubbens stratgidokument, og her det vi vil jobbe mot og legge vekt på framover:

SK RYE – ET FLERIDRETTSLAG I UTVIKLING
Sportsklubben Rye (SK Rye) er et fleridrettslag som skal gi et godt aktivitetstilbud innen løp, sykkel og triatlon til sine medlemmer i Stor-Oslo, der målgruppen er barn og ungdom og voksne i alle aldre. SK Rye mot 2026 er SK Ryes overordnede styrende dokument som skal legge rammene, gi retning og angi ambisjonsnivået for SK Rye for de neste 5 årene.

Det er mye aktivitet i klubben og flere har utmerket seg med gode resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser, i turritt og på elitenivå. Klubben har en solid økonomi som gir oss et bredt handlingsrom og muligheten til å prioritere. De siste årene har imidlertid medlemstallene i klubben gått ned. Antall medlemmer har økt blant de unge, og det er veldig positivt, men vi har hatt frafall blant de voksne. Det er en trend klubben ønsker å snu. Ved å ha en klar strategi med tydelige målsettinger samt forvalte klubbens ressurser på en god måte har vi troen på at vi skal klare å løfte klubben mot nye høyder.


Strategidokumentets innhold
SK Rye mot 2026 inneholder en overordnet del med klubbens visjon og verdier, samt konkrete mål og en handlingsplan for hvordan vi skal nå målene våre.

For at Strategi 2026 skal ha virkning og skape endringer, må den være relevant for medlemmene i klubben. Målene vi har satt kan kun nås når endringene skjer der medlemmene er aktive. Det betyr at gruppeledere, kapteiner, ildsjeler og medlemmene må kjenne seg igjen i og jobbe mot målene klubben har satt seg.

Målet er at dette dokumentet skal bidra til prosesser som utvikler SK Rye i en retning der vi oppfattes som en attraktiv og sterk sportsklubb som skal være en viktig bidragsyter til rekruttering til idretten og bedret folkehelse.


MÅL OG PROFIL

Visjon

SK Rye – Norges beste treningsfellesskap

SK Rye skal jobbe etter å tilby det beste treningsfellesskapet. I dette ligger det at klubben bør strebe etter god organisering i klubben, høy trenerkompetanse, og fortsette arbeidet med å skape et godt treningsmiljø som er inkluderende og utviklende. Vi skal også tilby medlemmene våre og andre som ønsker å delta godt organiserte idrettsarrangementer innenfor alle klubbens idrettsgrener.


Verdier

Den strategiske planen er forankret i våre tre kjerneverdier fellesskap, trygghet og utvikling. Dette er verdier som skal klargjøre klubbens identitet og noe medlemmene bør kjenne seg igjen i.

Fellesskap
Vårt fellesskap skal være inkluderende og alle skal føle seg velkommen. Vi skal møte hverandre med entusiasme, begeistring og vi skal spre idrettsglede samt ta vare på hverandre. Felleskapet vårt er basert på frivillighet og dugnad, og alle medlemmer har et eget ansvar å bidra i dette fellesskapet.

Trygghet
I trygghet legger vi at klubben skal ha motiverte trenere og en profesjonell drift og ledelse. Vi skal bygge treningen på vitenskapsbasert treningsfilosofi og vi skal ta et klart standpunkt mot doping. Utøverne skal føle seg trygge på at de blir sett og inkludert i fellesskapet, og foreldre skal føle seg trygge på at barna blir ivaretatt på trening. SK Rye skal skape trygghet gjennom god og åpen kommunikasjon og tydelige regler.

Utvikling
Med utvikling mener vi at klubben skal gi utøverne våre mulighet til å utvikle seg innen sin idrett. Vi skal satse på bredden og være en viktig bidragsyter for forbedret folkehelse. Samtidig skal vi ha rom for talenter som skal få mulighet til å utvikle seg og vi skal legge til rette for å hjelpe dem videre i deres idrettskarriere.


Hovedmål

Organisasjon og ledelse
HOVEDMÅL: SK Rye skal synliggjøre klubbens organisasjonsstruktur og aktiviteter i alle våre grupper, løpegruppen, sykkelgruppen, barne- og ungdomsgruppen og triatlongruppen.

Handlingsplan:

 1. Vi skal fortsette å profesjonalisere og utvikle hovedstyret i klubben.
 2. Vi skal ha bredere grad av samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av gruppene.
 3. Vi skal samle folk til en stor idrettsfestival til vårt forsinkede 100-årsjubileum.
 4. Vi skal koordinere vår markedsstrategi og få på plass en markedsavtale(r) for klubben.

Medlemmer og rekruttering:
HOVEDMÅL: SK Rye skal ta vare på sine medlemmer, rekruttere nye medlemmer samt synliggjøre klubben i størst mulig grad.

Handlingsplan:

 1. SK Rye skal bygge videre på sunn folkehelse og et godt treningsmiljø.
 2. SK Rye skal gjennom synliggjøring av klubbens aktiviteter forsøke å rekruttere flere medlemmer til klubben.

Grupper
HOVEDMÅL: SK Rye skal styrke treningstilbudene i de enkelte gruppene og i større grad gjøre det attraktivt å være en del av klubbens treningsfellesskap.

Handlingsplan:

 1. De enkelte gruppene skal utvikle sin egen strategi for hvordan de ønsker å ta sin gruppe videre. Strategien skal være i tråd med klubbens visjon og verdier.
 2. Alle skal promotere hverandres treninger.
 3. Samtlige av klubbens treninger skal samles i et digitalt system for å bedre oversikten over treningstilbudene for medlemmene. I dag brukes Spond.
 4. Det skal etableres en felles SOME-profil for klubben.
 5. Det skal arrangeres fellestreninger på tvers av gruppene.
 6. Vi skal tilby kurs og opplevelsespakker til medlemmene våre som et tillegg til våre treninger og arrangementer.


Trenere
HOVEDMÅL: SK Rye skal legge til rette for at barn og ungdom i klubben skal kunne utvikle sitt potensiale og for at alle medlemmene skal ha et godt treningstilbud og etablere et godt grunnlag for å ivareta god helse.

Handlingsplan:

 1. Engasjere og utvikle flere trenere med høy faglig kompetanse på riktig trening og ernæring.
 2. Klubben skal i samarbeid med trenere fronte en ren idrett og jobbe aktivt for å bekjempe doping i idretten.
 3. Vi skal ha en felles plan for honorering av trenere.

Arrangementer
HOVEDMÅL: SK Rye skal gjennom profesjonelle arrangementer gi deltakere gode opplevelser, bidra til økt rekruttering til sporten og skaffe inntekter til klubben.

Handlingsplan:

 1. Klubben skal utarbeide en langsiktig plan for arrangementene sine og kontinuerlig jobbe for å utvikle og forbedre sine arrangementer.
 2. SK Rye skal profesjonalisere arrangementene sine ved å utnytte kompetanse på tvers av gruppene.
 3. Arrangementene skal være attraktive, og rette seg mot både de som ønsker å konkurrere og nybegynnere som vi ønsker å rekruttere til idretten.

Omdømme
HOVEDMÅL: SK Rye skal gjennom bevisst holdningsskapende arbeid opparbeide seg et godt omdømme og være en foregangsklubb i saker som angår klubbens virksomhetsområde.

Handlingsplan:

 1. Ha en tydelig antidoping-profil.
 2. Skaffe gode samarbeidspartnere.
 3. Være talerør og høringsinstans i saker som berører klubbens virke.
 4. Være en bidragsyter til å senke konfliktnivået mellom syklister og andre trafikanter.
 5. SK Rye skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.
 6. SK Rye skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett uavhengig av familiens økonomi, kultur eller engasjement.

Strategidokumentet ligger også her.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen