Du er her

Oslo Kommune vil gjøre Maridalsveien smalere og mer utrygg!

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Innledning

Maridalen fra Brekke til Hammeren er ett av områdene i Oslo med stor tetthet av bilister, syklister og rulleskiløpere. Det er gjort en telling i perioden 23.mai til 3. Juni som viser at det er fra 172 til 691 syklister per døgn langs veien.

Bystyret i Oslo vedtok 20. Juni 2007 i ”Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007-2015” (sak 225/07) følgende; ” Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.”

Senere har det blitt utredet 4 ulike alternativer i et forprosjekt utført av Asplan Viak (2010), og det er nå vurdert to alternativ:

 • Dagens vei blir innsnevret til 6.5 meter og det bygges en 5 meter bred gang/sykkelsti (som ikke skal dele mellom gående og kjørende)

 • Eksisterende vei utvides med 4 meter hvor 2 meter skal avsettes til gang- og sykkelvei på hver side av veibanen.

Innledningen til konsekvensutredningen og trafikksikkerhetsanalysen som nå er utført inneholder flere punkt om hvordan grunnlaget for prosjektet har vært:

 • Tiltaket skal være en videreføringen i arbeidet med hovedsykkelveinett i Oslo (hovedsykkelveinettet strekker seg til Brekke)
 • Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og tilbudet for gående, syklende og rulleskiløpere i Maridalen, … Dessuten skal tiltaket planlegges med tilgjengelighet for alle (universell utforming)
 • Enkelte grupper slik som småbarnsfamilier og synshemmede er i praksis i dag utestengt fra ferdsel langs Maridalsveien, da det oppleves som utrygt å sykle eller gå langs veikanten • Det er i dag et problem at syklistene kommer i store grupper og har stor fart. Disse fortrenger øvrige brukere
 • Til tross for den etablerte turveien vest for Maridalsveien opplever man at et stort antall gående, syklende og rulleskiløpere benytter Maridalsveien for å komme inn i markaområdet
 • Det er total mangel på treningsarealer for rulleski i Osloområdet

 

Hjellnes Consult har vurdert at alternativet med at innsnevring og gang/sykkelsti vil være en bedre tiltak ved at det gjør Maridalen mer attraktiv for flere brukergrupper. Det anerkjennes at en utvidet skulder er den løsningen som er å foretrekke for rulleskiløpere og syklister, men denne fordelen veiet opp mot andre grupper myke trafikanter gjør at alternativet med utvidet skulder vil ha middels negativ til liten verdi for vurderingskriteriet ”Friluftsliv, idrett og naturopplevelser.”

Oppsummeringen om trafikksikkerhet sier at ”det er mer attraktivt å sykle der hvor det føles trygt.” Løsningen med utvidet skulder vurderes som ”verken tilfredsstillende for bilister eller mye trafikanter,” mens en separat gang- og sykkelvei ”vil gjøre det mer attraktivt for gående å ferdes langs Maridalsveien.” Det sies også at ”Sykkelvei egner seg for rolig tursykling og opplevelsessykling for alle aldersgrupper,” og det anerkjennes at for syklister som bruker sykkelen som transportmiddel og trening dekkes behovene ”i mindre grad.”

 

Veibredden er foreslått innsnevret for å redusere hastighet til bilister siden erfaringen er at separat gang/sykkelsti kan gjøre at biler øker hastigheten.

Sportsklubbens Rye sitt tilsvar til konsekvensutredningen

Sportsklubben Rye har som en av Oslo og landets største sportsklubber mange syklister som hvert år deltar i Trondheim-Oslo og Lillehammer-Oslo. De organiserte treningene våre foregår hovedsakelig fra disse områdene:

 • Hvervenbukta
 • Maridalen / Grefsenkollen
 • Sørkedalen / Tryvann
 • Gjelleråsen
 • Kjeller
 •  

Landeveissykling som idrett har ett spesielt særtrekk i Norge: Lagkonkurransene. Stort sett alle ritt har lagpuljer der det er mulig å sykle sammen i grupper som kan trene sammen på forhånd (i motsetning til blandet fellesstart der alle syklister starter samtidig). Ved å trene på kjedekjøring, det vil si at syklistene ligger to og to i bredden og veksler på hvem som ligger i front, kan man oppnå langt høyere hastighet og utholdenhet sammen som lag. Dette forutsetter at man kan trene sammen på dette og med de hastighetene vi oppnår er gang- og sykkelsti aldri et alternativ.

Maridalen er ett av de områdene i Oslo som er mest attraktivt for landeveissyklister og ikke bare Sportsklubben Rye trener her. Terrenget er relativt flatt og veien er bred og med god asfaltkvalitet. På en landeveissykkel oppnås det raskt hastigheter på 35-55 km/t i Maridalen.

Det finnes i dag ingen dedikerte anlegg for landeveissykling i Oslo. Samtidig ser vi at interessen for våre grupper er sterkt økende, og vår barne- og ungdomsavdeling har stor aktivitet og mange lovende landeveissyklister. At disse kan ha en landevei det er trygt å trene på er svært viktig for oss.

Vi er svært bekymret for hva en innsnevret kjørebane kombinert med gang- og sykkelsti vil bety for vår sikkerhet i Maridalen. Det var enighet under møtet vi hadde med Bymiljøetaten den 18. april om at våre grupper ikke kan benytte en gang- og sykkelsti som vil være dominert av rulleskiløpere og andre myke trafikanter.

De fleste bilister er hensynsfulle, men vi opplever nærmest daglig at aggressive bilister legger seg på hornet, spruter spylervæske, eller på andre måter trakasserer våre grupper når de kjører forbi. Farlige forbikjøringer med svært liten klaring er vanlige.

Resultatene av det foreslåtte tiltaket er tydelig fra vårt perspektiv:

 • Rulleskiløperne og andre myke trafikanter vil få en ny løsning som er bedre.
 • Maridalen har et stort antall landeveissyklister som vil fortsette å benytte veibanen
 • Bilister vil, feilaktig eller ei, forvente at alle gående og syklende benytter den nye gang- og sykkelstien
 • Erfaringene tilsier at bilister vil øke hastigheten i Maridalen og at norske bilister er lite tålmodige med landeveissyklister i gruppe. Dette vil føre til sterkt redusert trafikksikkerhet og potensielt mange farlige situasjoner for våre medlemmer
 • Bystyrets opprinnelige vedtak om å gjøre sykkeltiltak i Maridalen er endret til tiltak som vil gavne rulleskiløpere og eventuelt nye grupper som i dag ikke benytter Maridalen, på bekostning av syklistene
 • Det sementeres at landeveissykling ikke er en idrett det ønskes å legge til rette for i Oslo, mens rulleskiløpere har prioritet

 

Vi anbefaler Bymiljøetaten derfor å gå tilbake til bystyrets opprinnelige vedtak, nemlig asfaltert sykkelvei på utvidet veiskulder.

Videre arbeid

Sportsklubben Rye vil gi sitt tilsvar til BYM innen fristen vi har fått 4. mai. Vi oppfordrer andre sykkelklubber eller sykkelinteresserte til også å ta kontakt med Bymiljøtetaen (postmottak@bym.oslo.kommune.no

Vi vurderer også kreative aksjonsformer for å fremme vår sak for politikere og media. Har du ideer eller ønsker å være med, send en e-post til helge@gaardsvoll.com

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Helge Rege Gårdsvolls bilde

 Det kan legges til at OSI Sykkel og Holmenkollen CK foreløpig har gitt tilbakemelding om at de er enige med oss og vil sende sine svar. Jeg har sendt informasjon til et tyvetalls klubber i Osloområdet. 

Christian Middelthons bilde

 Idrettsetaten med fler burde vel vært med her om de ikke er det allerede. Vi kan ikke risikere å få en dårligere løsning enn hva som er i dag!

Christian

På 70-tallet bygget man mange steder i Danmark en stor mengde sykkelstier etter krav fra syklister og fornuftige byplanleggere. Til stor overraskelse ble resultatet at antallet av ulykker mellom bil og sykkel gikk opp og ulykkene ble alvorligere. Dette hadde sin årsak i at bilistene var uoppmerksomme på syklister, når de kom i veibanen for eksempel ved lyskryss og andre veikryss. Syklister ble borte fra bilistenes frykt for fare. Man måtte derfor sende syklistene ut på veien i god tid før kryss for å gjøre bilistene "oppmerksomme" på at det faktisk var syklister i veien.

Det er åpenbart en risiko for det samme vil skje i Maridalen. Dessuten vil konfliktene mellom syklister og bilister økes, da bilistene vil kreve alle syklister inn på sykkelstien, som jo absolut ikke er egnet for racerfelt i 40-50 kilometer i timen.

Sannsynligvis vil en kombinert sykkel- og gangsti heller ikke gavne rulleskiløpere, med mindre den får en meget stor/bred dimensjonering så barnevogne, hunder i bånd og bestemødre på rolig sykkeltur ikke risikerer å få en skøyteskistav inn i seg.

Det beste vil sannsynligvis være uendret løsning hvor alle må ta hensyn til alle, fordi det er enorme mengder med aktive folk i Maridalen. Det er så vidt jeg vet - og jeg bruker området nesten hver dag - utrolig lite ulykker i området sett sammenlignet med det store antallet av daglige brukere.

 

ODJ