Du er her

Oppsummering av årsmøtet

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Årsmøtet i SK Rye var først berammet til 18. mars, men på grunn av covid-19 måtte møtet utsettes på ubestemt tid. Vi så for oss at det kunne bli vanskelig med et digitalt møte, og da NIF utsatte sin frist for idrettslag og myndighetenes restriksjoner og FHIs anbefalinger lettet litt, ble det bestemt at vi skulle prøve å få avholdt et fysisk møte 16. juni.

I perioden 12. mars til 16. juni var den felles sportslige aktiviteten i vår klubb like liten som i alle andre klubber. Styret avholdt seks styrmøter i perioden, hvor vi fortløpende vurderte situasjonen angående felles aktiviteter og avlysninger, og planla årsmøtet. John Hammervoll ønsket ikke å stille til nytt valg som leder i klubben, og valgkomiteen, som leverte sin innstilling i god tid før det først oppsatte årsmøtet, hadde innstilt nestleder Pål Lønseth til ny leder. I tiden som gikk før årsmøtet kunne avholdes var imidlertid Pål Lønseth ikke lenger kandidat til ledervervet på grunn av andre arbeidsforpliktelser, og valgkomiteen ble bedt om å finne en ny lederkandidat. Barne- og ungdomsgruppa hadde tidligere spilt inn Robin Mackenzie-Robinson som en ny lederkandidat, men meningene var delte i klubben så vel som i valgkomiteen, og valgkomiteen innstilte med 2/3 flertall leder av sykkel, Arild Hermansen som lederkandidat til årsmøtet. Dette var varslet på forhånd, så vi i styret forventet en del diskusjon rundt dette på årsmøtet. I tillegg hadde revisor levert en ganske kritisk beretning, så det var ventet at også dette ville bli et tema.

Av hensyn til smittevern ønsket vi å gjøre årsmøtet så kort som mulig, og det ble bestemt at vi skulle utsette alle utmerkelser og vente med å kåre vinnerne av årets syklist, triatlet, løper og barn/ungdom samt distansemesterskap til en senere anledning. Det eneste vil likevel ville dele ut var Rye-stipendet (det tidligere Meridastipendet) og Ryes ungdomsstipend. Vinnerne ble William Scheele og Celine Madeleine Braaten, du kan lese mer om dem i denne artikkelen.

Årsmøtet ble likevel et av de lengste i nyere tid, det startet ca. kl. 18.20, og først nærmere halv elleve kunne de utholdende medlemmene rusle hjemover i den unormalt varme Oslo-sommerkvelden.

For de som ikke var til stede, men lurer på hva som skjedde, her er en oversikt hentet fra protokollen:

Det var 118 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Styret foreslo Stein Erik Tverli og Marius Bækkevar som dirigenter. Det kom benkeforslag fra Per Langseth om Fred A. Gade som nøytral dirigent.

Tellekorpset gjorde en utmerket jobb, men det var vanskelig å telle så mange, så det ble etter litt om og med gjennomført skriftlig avstemming, og Fred A. Gade ble valgt som dirigent.

Nestleder Pål Lønseth informerte kort om styrets arbeide i 2019 herunder om Ryes økonomi og regnskap, om klubbavtalen hos Kalas etter endt anbudsrunde og at Rye har fått avtale med Bikeshop via XP. Det skrives bok i forbindelse med 100-års jubileet.

Det er også fra 1.1.2020 kommet på plass nytt økonomisystem og medlemssystem som forenkler mange prosesser.

Gruppenes årsrapporter var på forhånd lagt ut på hjemmesiden for gjennomlesing.

Årsmøtet tok årsberetning og årsrapporter til etteretning med tilføyelse av at Rye arrangerte NM U23 i juni. Rittet ble dessverre avbrutt på grunn av manglende sikkerhet i løypa.

Revisorenes beretning ble presentert av begge revisorer:
Konklusjonen i revisjonsberetningen er at regnskapet er godkjent med forbehold om mangler. Økonomiforvaltningen er på vesentlige punkter ikke utført i samsvar med NIFs regnskap og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet godkjennes for å komme videre.

Kontrollkomiteens rapport ble lest opp. Komiteens konklusjon var at komiteen ikke hadde funnet atferd fra klubbens styrende organer som strider mot klubbens formål, lover eller årsmøtets vedtak og anbefalte at årsmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet og beretningen fra styret. Det kom flere innlegg fra årsmøtet som stilte spørsmål om hvorfor revisorene og kontrollkomiteen fremla såpass forskjellige beretninger.

Det var fremmet tre forslag av Sally Van Siclen til endringer av Ryes lov, disse tre ble behandlet, men ikke vedtatt.

Det var fremmet tre forslag fra Ola Høiby, og alle tre ble vedtatt. Det innebærer at styret får fullmakt til å innføre en todelt treningsavgift etter nærmere utredning, styret får fullmakt til å opprette eget draktlager, og styret skal utrede klubbintern fordeling av draktmidler fra Kalas.

Etter denne formelle delen av årsmøtet ble det avholdt valg.

Lise Jørstad presenterte et flertall av valgkomiteens innstilling til ny leder, Arild Hermansen. Komiteen uttrykte at deres forslag til styre medførte en fornyelse som klubben trenger. Det er også viktig at det foreslåtte styret fungerer optimalt. Arild Hermansen bekreftet på forespørsel at han trakk seg som leder av sykkel slik at han var valgbar. Det kom benkeforslag fra BU på Robin Mackenzie-Robinson som ny leder. De to kandidatene presenterte seg selv og det kom en rekke innlegg fra salen som argumenterte for og mot begge kandidaters egnethet.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming og 105 stemmer ble avgitt. Arild Hermansen fikk 45 stemmer, Robin Mackenzie-Robinson fikk 60 stemmer. Robin Mackenzie-Robinson ble valgt til ny leder for 2 år.

Valgkomiteen la deretter fram sitt enstmmige forslag til representanter til valg:

Sindre Blikstad-Balas: leder sykkelgruppa
Torunn P. Brandt: økonomiansvarlig
Svein-Erik Bakke: sekretær og arrangementskoordinator
Ola Høiby: leder barne- og ungdomsgruppa
Inger Heiberg Woxholtt, redaktør.

Sindre Blikstad-Balas trakk seg før valget og framsatte benkeforslag på at Arild Hermansen velges som leder av sykkelgruppa. Arild bekreftet at han stiller, og styremedlemmene på valg ble valgt under ett ved akklamasjon.

Varamedlemmene valgkomiteen hade innstilt ble også enstemmig valgt ved akklamasjon:

Julie Marie Sørgård: sekretær vara
Linda Evensen: sykkel vara
Maria Isabel Frang: triatlon vara
Hanne Vigander: løp/ski vara.   

I dagene som fulgte etter årsmøtet trakk imidlertid økonomiansvarlig, vara økonomiansvarlig, sekretær og vara i sykkelgruppen seg, og vara sekretær sa ja til å fortsette som sekretær.

Det nye hovedstyret består dermed av:
Robin Mackenzie-Robinson (leder), Pål Lønseth (nestleder), Arild Hermansen (leder sykkel), Per-Morten Hjemgård (leder triatlon), Maria Isabel Frang (vara triatlon), Ola Høiby (leder i BU), Øystein Heggelund Dahl (vara BU), Else-Marie Grotterød (leder løp/ski), Hanne Vigander (vara løp/ski), Julie Sørgård (sekretær), Inger Heiberg Woxholtt (redaktør) og Inge Nilssen (vara redaktør).

Vervene økonomiansvarlig, vara økonomiansvarlig, vara sekretær og vara sykkel er foreløpig ubesatt, og det vil bli valgt nye representanter på et ekstraordinært årsmøte som er berammet til 23. september. Da vil det ogå bli valgt kontrollutvalg. Her trenger vi også én representant (en kvinne). Har du lyst til å bidra, eller kjenner du noen som kan tenke seg det, ta kontakt med valgkomiteen. (Kontaktinfo finner du her: https://www.sportsklubbenrye.no/node/32607)

Tusen takk til alle som stilte opp og viste engasjement. Det er årsmøtet som er klubbens viktigste beslutningsorgan, og det er medlemmene som er klubbens viktigste ressurs, og hovedstyret er fornøyd med at vi, tross smittevernrestriksjoner, fikk lagt til rette for demokrati og medlemmenes bestemmelsesrett i klubben. Et nytt hovedstyre er valgt, og nå skal vi forene våre krefter og se fremover, og arbeide for klubben og medlemmenes beste.

Hovedstyret hadde sitt første møte 1. juli, det kan du lese om her.
Protokollen fra årsmøtet er tilgjengelig for alle medlemmer og ligger her.
Vil du kontakte noen i hovedstyret, komme med innspill, forslag eller hjelpe til med noe, finner du kontaktinformasjon til oss alle i styret her.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen